Ogłoszenie-Nabór na szkolenie dla pacjenta standaryzowanego

2021/05/06 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku zaprasza do udziału w szkoleniu praktycznym dla pacjenta standaryzowanego

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu POWR.05.03.00-00- 0014/19 pn. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3.Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Informacje o szkoleniu:

· Zakres tematyczny:

– wprowadzenie do symulacji medycznej – cel, rodzaje zajęć symulacyjnych, zasady ich realizacji; – zapoznanie z funkcjonowaniem, organizacją oraz wyposażeniem centrum symulacji medycznej; – zadania pacjenta standaryzowanego w zajęciach ze studentami kierunku pielęgniarstwo realizowanymi w warunkach symulacji medycznej WW oraz w egzaminie OSCE; – zasady prowadzenia zajęć z zakresu symulacji medycznej WW, przebiegu egzaminu OSCE z udziałem pacjenta standaryzowanego;

-wejście w rolę pacjenta standaryzowanego w zależności od sytuacji klinicznej; -zasady komunikacji z pacjentem standaryzowanym w ramach badania podmiotowego i przedmiotowego.

· Prowadzący szkolenie: certyfikowani instruktorzy symulacji medycznej z polskich centrów symulacji medycznej;

· Termin: 14-16.05.2021 (piątek-niedziela);

· Miejsce realizacji: Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;

· Forma szkolenia: szkolenie składa się z 24 godz., w tym:

– część teoretyczna wprowadzająca – wykład (4 h),

-zajęcia praktyczne (pokazy, ćwiczenia, dyskusje, instruktaż, konsultacje ) – 20h.

szkolenie prowadzone w języku polskim,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

· W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: – materiały szkoleniowe; – wyżywienie (serwis kawowy z poczęstunkiem oraz obiad w każdym dniu szkolenia); – certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

· Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która wyraża gotowość do wzięcia udziału w szkoleniu w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu

oraz (po ukończeniu szkolenia o którym mowa w ogłoszeniu), deklarująca udział w egzaminie OSCE ze studentami kierunku pielęgniarstwo w dniu 31.05.2021 r. (za udział w egzaminie każdy z pacjentów standaryzowanych otrzyma wynagrodzenie).

· Przyjmowanie zgłoszeń Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie ankiety, do której link umieszczony zostanie na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl, w zakładce projekty –projekty unijne – MCSM – rekrutacja. Ankieta będzie aktywna w dniu 07.05.br. (piątek) od.g..9.00 do 10.05.(poniedziałek) do godz. 23.59.

Na szkolenie zakwalifikowane zostaną 3 pierwsze osoby, w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna. W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność rejestracji zgłoszeń w systemie i spełnianie wskazanych w głoszeniu kryteriów. Każdy osoba chętna może jednokrotnie zarejestrować tylko siebie poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (telefon/mail). Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową do dnia 12.05.br. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu osoby zakwalifikowanej (zdarzenie losowe) – jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 
 

 

Skip to content