Konkurs-„DZIEŃ Z ŻYCIA UTWMED”

2021/12/02 | Aktualności

REGULAMIN
KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „DZIEŃ Z ŻYCIA UTWMED”

1. Postanowienia ogólne
1) Konkurs multimedialny (dalej „konkurs”) organizowany jest w ramach projektu „Akademia e-
Seniora” w ramach działań aktywizujących uczestników projektu.
2) Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.
3) Tematem przewodnim konkursu jest „Dzień z życia UTWMed”.
4) Konkurs będzie trwał od 02 do 14 grudnia 2021 roku.
5) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia 2021 roku.
6) Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń
oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacja ta będzie podana na stronie internetowej
http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl.
7) Udział w konkursie jest bezpłatny.
8) Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego
przestrzegania. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

2. Zgłoszenia uczestników:
1) W konkursie udział mogą wziąć uczestnicy projektu „Akademia e-Seniora”.
2) Ilość uczestników konkursu jest nieograniczona.
3) Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą poprzez ankietę dostępną:
https://forms.gle/Vv67AieJjkzNhAeUA      aktywną od 02.12.2021 r. (od godz. 18.00) do 14.12.2021 r. (do
godz. 18.00).
4) Pracę konkursową należy przesłać we wskazanym powyżej terminie na adres e-mail:
urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl lub dostarczyć na nośniku (płyta CD lub pendrive) do Rektoratu
Państwowej Uczelni Zawodowej mieszącej się przy ul. 3 Maja 17 (pokój 16).
5) Praca konkursowa musi spełniać warunki określone w pkt. 3.2 regulaminu.
6) Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do konkursu jest jednoznaczne z:
a) potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją postanowień regulaminu;
b) wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zbieranych dla potrzeb organizacji
konkursu (zapewnienia prawidłowego przebiegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród).
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. 3
Maja 17, 87-800 Włocławek. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem poczty mailowej utwmed@pwsz.wloclawek.pl;
c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w materiałach
informacyjno-promocyjnych z konkursu (zdjęciach, filmach) publikowanych w mediach i Internecie;
d) złożeniem oświadczenia, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw
autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od
jakichkolwiek zapożyczeń oraz, że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
wydania oraz rozpowszechniania pracy;

e) złożeniem oświadczenia, iż praca nie była wcześniej publikowana i nie brała udziału w innym
konkursie.
7) Prace nagrodzone i inne wybrane przez organizatora spełniające wymagania regulaminu zostaną
zaprezentowane w kanałach informacyjnych UTWMed (strona internetowa i profil na Facebooku).

3. Zasady konkursu
1) Wymagania dotyczące pracy konkursowej
W ramach konkursu dopuszcza się prace multimedialne w formie:
– zdjęcia;
– kolażu zdjęć;
– prezentacji multimedialnej;
– filmu.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku – 100 MB.
2) Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę w odpowiedzi na konkurs. W przypadku nadesłania większej
ilości prac ocenie podlega tylko praca nadesłana najwcześniej.
3) W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie
brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za
ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do konkursu.
4) Poprzez prace publikowane rozumie się zdjęcia/filmy/prezentacje:
– promujące wydarzenia komercyjne;
– reklamujące produkty oraz firmy, za wyjątkiem sytuacji gdy stanowi to element tła lub uczestnik
posiada zgodę od osoby uprawnionej;
– wykorzystywane w celu zarobkowym;
– wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne;
oraz inne, zinterpretowane przez organizatora jako praca publikowana.
5) Do udziału w konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie zdjęcia/filmy umieszczane
na prywatnych profilach w mediach społecznościowych oraz blogach.
6) Dopuszcza się modyfikowanie prac za pomocą programów komputerowych tj.:
– retusz zdjęć w celu polepszenia jakość: nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność
– konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię
– dodawaniu napisów, podkładu muzycznego, tła itp.
7) Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 2-6
oraz prace zawierające treści obraźliwe czy nawołujące do przemocy.
8) Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez uczestnika wyłącznie w celach
promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych. W
przypadku wykorzystania pracy uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.
9) Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji
obejmującej wykorzystanie pracy na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz
odtwarzanie przesłanych fotografii/filmów drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film,
płyta kompaktowa, CD-Rom, pendrive itp.) dla celów określonych w pkt. 9.

4. Część konkursowa
1) Wszystkie prace przyjęte do konkursu podlegają ocenie przez komisję konkursową.
2) Kryterium oceny prac przez komisję konkursową są:
– walory artystyczne (ogólne wrażenie, koncepcja pracy, pomysł)
– walory techniczne (wykorzystanie technik cyfrowych)
– zgodność z tematyką konkursu
3) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z:
– przedstawiciela Rady Słuchaczy,
– przedstawiciela Stowarzyszenia,
– przedstawiciel prowadzących zajęcia IT w projekcie,
– koordynatora projektu.
4) Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 16 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach
organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu.

5. Nagrody
1) Z punktów przyznanych przez komisję konkursową tworzy się listę laureatów (miejsca I-III oraz
ewentualne wyróżnienia)
2) Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
3) Od nagród, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych nie pobiera się podatku dochodowego.

6. Postanowienia Końcowe
1) Organizator konkursu informuje, że w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych
okoliczności zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, jakie będą niezbędne do
przeprowadzenia konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami.
2) W kwestiach spornych oraz w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Organizator.
3) Pytania w sprawie konkursu można kierować do
koordynatora projektu:
urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl.

 
 

 

Skip to content