Konkurs-„MOJE PASJE”

2021/12/02 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „MOJE PASJE”

1. Postanowienia ogólne
1) Konkurs multimedialny (dalej „konkurs”) organizowany jest w ramach projektu „Akademia e-Seniora” w ramach działań aktywizujących uczestników projektu.
2) Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.
3) Tematem przewodnim konkursu jest temat „Moje pasje”.
4) Konkurs będzie trwał od 02 do 14 grudnia 2021 roku.
5) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia 2021 roku.
6) Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacja ta będzie podana na stronie internetowej http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl.
7) Udział w konkursie jest bezpłatny.
8) Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

2. Zgłoszenia uczestników:
1) W konkursie udział mogą wziąć uczestnicy projektu „Akademia e-Seniora”.
2) Ilość uczestników konkursu jest nieograniczona.
3) Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą poprzez ankietę dostępną: https://forms.gle/bmDTfvd5qBgwjWyQ9 aktywną od 02.12.2021 r. (od godz. 18.00) do 14.12.2021 r. (do godz. 18.00).
4) Pracę konkursową należy przesłać we wskazanym powyżej terminie na adres e-mail: urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl lub dostarczyć na nośniku (płyta CD lub pendrive) do Rektoratu Państwowej Uczelni Zawodowej mieszącej się przy ul. 3 Maja 17 (pokój 16).
5) Praca konkursowa musi spełniać warunki określone w pkt. 3.2 regulaminu.
6) Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do konkursu jest jednoznaczne z:
a) potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją postanowień regulaminu;
b) wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zbieranych dla potrzeb organizacji konkursu (zapewnienia prawidłowego przebiegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty mailowej utwmed@pwsz.wloclawek.pl;
c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w materiałach informacyjno-promocyjnych z konkursu (zdjęciach, filmach) publikowanych w mediach i Internecie;
d) złożeniem oświadczenia, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz, że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy;
e) złożeniem oświadczenia, iż praca nie była wcześniej publikowana i nie brała udziału w innym konkursie.
7) Prace nagrodzone i inne wybrane przez organizatora spełniające wymagania regulaminu zostaną zaprezentowane w kanałach informacyjnych UTWMed (strona internetowa/profil na Facebooku).

3. Zasady konkursu
1) Wymagania dotyczące pracy konkursowej
W ramach konkursu dopuszcza się prace multimedialne w formie:
– zdjęcia;
– kolażu zdjęć;
– prezentacji multimedialnej;
– filmu.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku – 100 MB.
2) Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę w odpowiedzi na konkurs. W przypadku nadesłania większej ilości prac ocenie podlega tylko praca nadesłana najwcześniej.
3) W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do konkursu.
4) Poprzez prace publikowane rozumie się zdjęcia/filmy/prezentacje:
– promujące wydarzenia komercyjne;
– reklamujące produkty oraz firmy, za wyjątkiem sytuacji gdy stanowi to element tła lub uczestnik posiada zgodę od osoby uprawnionej;
– wykorzystywane w celu zarobkowym;
– wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne;
oraz inne, zinterpretowane przez organizatora jako praca publikowana.
5) Do udziału w konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie zdjęcia/filmy umieszczane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych oraz blogach.
6) Dopuszcza się modyfikowanie prac za pomocą programów komputerowych tj.:
– retusz zdjęć w celu polepszenia jakość: nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność
– konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię
– dodawaniu napisów, podkładu muzycznego, tła itp.
7) Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 2-6 oraz prace zawierające treści obraźliwe czy nawołujące do przemocy.
8) Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez uczestnika wyłącznie w celach promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych. W przypadku wykorzystania pracy uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.
9) Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie pracy na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii/filmów drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, płyta kompaktowa, CD-Rom, pendrive itp.) dla celów określonych w pkt. 9.

4. Część konkursowa
1) Wszystkie prace przyjęte do konkursu podlegają ocenie przez komisję konkursową.
2) Kryterium oceny prac przez komisję konkursową są:
– walory artystyczne (ogólne wrażenie, koncepcja pracy, pomysł)
– walory techniczne (wykorzystanie technik cyfrowych)
– zgodność z tematyką konkursu
3) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z:
– przedstawiciela Rady Słuchaczy,
– przedstawiciela Stowarzyszenia,
– przedstawiciel prowadzących zajęcia IT w projekcie,
– koordynatora projektu.
4) Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 16 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu.

5. Nagrody
1) Z punktów przyznanych przez komisję konkursową tworzy się listę laureatów (miejsca I-III oraz ewentualne wyróżnienia).
2) Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
3) Od nagród, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pobiera się podatku dochodowego.
6. Postanowienia Końcowe
1) Organizator konkursu informuje, że w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych okoliczności zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami.
2) W kwestiach spornych oraz w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3) Pytania w sprawie konkursu można kierować do koordynatora projektu: urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl.

 
 

 

Skip to content