Zdrowy senior II

W okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizowało projekt pt. „Zdrowy Senior II” w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Projekt adresowany był do:

dorosłych mieszkańców Włocławka, w szczególności tych którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcieliby podnieść swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób.

W zajęciach udział wzięło łącznie 91 osób.

W ramach projektu realizowano 30 godzin zajęć praktycznych w 3 blokach tematycznych:
  1. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
  2. Radzenie sobie z biologicznym procesem starzenia się
  3. Psychologiczne aspekty procesu starzenia się
Dzięki realizacji projektu, uczestnicy projektu wyposażeni zostali w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu:
  • przygotowania biologicznego (ochrona zdrowia i profilaktyka chorób) – poprzez działania mające na celu przybliżenie uczestnikom projektu najważniejszych kwestii związanych ze starzeniem się organizmu i mechanizmami umożliwiającymi opóźnianie tego procesu/ minimalizacji negatywnych skutków choroby, samoopieką;
  • przygotowania psychicznego (promocja zdrowia) – poprzez zapoznawanie uczestników projektu z specyfiką zmian psychicznych dokonujących się w okresie starzenia się i kształtowaniem u osób starszych pozytywnych postaw wobec własnej starości, a także wskazywanie na znaczenie aktywności własnej;
  • przygotowania społecznego – obejmującego szerokie spektrum działań mających na celu podtrzymywanie więzi z innymi ludźmi, zapobiegających marginalizacji, izolacji i wykluczaniu osób starszych.
 
 

 

Skip to content